2017،December،11 | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

IZEH PRESS

مردم ایذه شهرداری را ناکارآمد در جلوگیری از سد معبر و زباله سازی در سطح شهر می دانند.