هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهای ایذه و باغملک انتخاب شدند

هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهای ایذه و باغملک انتخاب شدند