شوخی با اسلحه و مرگ نوجوان ایذه ای

شوخی با اسلحه و مرگ نوجوان ایذه ای