ساخت مسجد روستای ده‌ثریا در شهرستان ایذه‌

ساخت مسجد روستای ده‌ثریا در شهرستان ایذه‌