بازدید فرماندار شهردار و ریئس شبکه بهداشت ایذه از کشتارگاه دام شهرداری

بازدید فرماندار شهردار و ریئس شبکه بهداشت ایذه از کشتارگاه دام شهرداری